Svenska Handbollförbundet

Övergång till annan förening – Övergångsanmälan.

Spelare, som vill byta förening efter den 1 maj och under kalenderåret fyller lägst 15 år, skall genom den nya föreningen skriva övergångsanmälan till SHF på fastställd blankett.

Övergångsanmälan skall, för att vara giltig, undertecknas av spelaren samt firmatecknare (med namnförtydligande) i den tillhörande föreningen. Mottagande föreningen inbetalar övergångsavgiften (500:- till SHF:s bankgiro 5746-6351)

Spelare, mottagande och tillhörande föreningen skall erhålla var sitt exemplar av övergångsanmälan. Om firmatecknare i den gamla föreningen inte kan nås för underskrift eller om föreningen vägrar skriva på anmälan, inbetalas övergångsavgiften enligt ovan. Den tillhörande föreningens ex skall samtidigt översändas av den mottagande föreningen till den tillhörande. SHF underrättar i dessa fall också den tillhörande föreningen.

Tidpunkt för övergångsanmälan

Övergångsavgiften skall inbetalas till SHF:s bankgiro 5746-6351. Övergång som sker 1/7 – 15/2 kan endast godkännas om föreningarna är överens. (Undantag: särskilda skäl).

Om gireringen sker över eget konto skall inbetalningen vara registrerad senast den 30 juni. Om 30 juni är en lördag eller söndag får ovanstående ske under efterföljande måndag.

Inga övergångar får ske under tiden 16 februari – 30 april. Om 15 februari är en lördag eller söndag får ovanstående ske under efterföljande måndag.


01-maj 30-jun 01-jul 15-feb 16-feb 30-apr

1 maj - 30 juni

Grön period: Kontraktslösa spelare fria att gå var de vill. Tillhörande förening skall skriva på övergångshandlingen.

1 juli - 15 feb

Gul period: Förutsättning; att föreningarna är överens eller att kontraktet löpt ut. Tillhörande förening skall skriva på övergångshandlingen.

16 feb - 30 april

Röd period: Här genomförs inga övergångar. (Spelare som kommer hem från utlandet blir registrerade 1maj, är kval- eller slutspel fortfarande aktuellt får spelaren ej deltaga).

Övergångstid

Övergång som sker 1/5 – 15/2:

Spelaren är spelklar för sin mottagande förening, då föreningen erhållit speltillstånd från SHF, vilket kungöres på SHF:s hemsida. Spelaren får representera den nya föreningen, även om denna spelar i samma serie. I SM, DM och Ungdoms-SM får spelaren inte spela för den nya föreningen, om spelaren tidigare under tävlingsåret deltagit i någon av dessa tävlingar för sin gamla förening. (Se vidare i tävlingsbestämmelserna, kapitel 4) En övergång har normalt en behandlingstid på 1-2 arbetsdagar efter att rätt ifylld handling samt pengar har inkommit till SHF, undantag kan förekomma.

Representationsbestämmelser

I övrigt hänvisas till SHF:s representationsbestämmelser, kapitel 8. Dessa kan också läsas på SHF:s hemsida www.handboll.info

Då du byter klubb, kontrollera vilken typ av licens (A- eller B-licens) din mottagande förening har, så att du får det skydd du vill ha!